Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Dohode s ohľadom na váš používanie webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom s ohľadom na vaše používanie webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia s ohľadom na webovú stránku. Môžeme upraviť Dohodu podľa potreby, bez špecifického oznámenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste si ju prečítať pred použitím webovej stránky. Vaším ďalším používaním webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami obsiahnutými v platnej Dohode v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú k dispozícii iba jednotlivcom, ktorí môžu uzatvárať záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na použitie jednotlivcami mladšími osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať webovú stránku a/alebo služby.

POPIS SLUŽIEB

Posrednikove storitve

Z izpolnitvijo ustreznih naročilnic za nakup lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb takih predmetov. TheSoftware ne zagotavlja ali ne jamči, da so opisi takih predmetov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršen koli zahtevek v zvezi z nobenim izmed izdelkov in/ali storitev, ki se ponujajo na spletni strani.

SÚŤAŽE

Občas, TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s oficiálnymi pravidlami súťaže pre každú súťaž, môžete vstúpiť do šance získať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží zobrazených na webovej stránke, musíte najprv úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zistí, výhradne a jedine vo výlučnej moci spoločnosti TheSoftware, že: (i) porušujete akúkoľvek časť zmluvy; a / alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, zavádzajúce, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie údajov kedykoľvek zmeniť, výlučne vo svojom uvážení.

PRENOS LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neposredna, nerazdeljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kakršnega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno in nekomercialno uporabo. Nobenega dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni dovoljeno reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela le-teh ne smete uporabljati, kopirati, imitirati, klonirati, najeti, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, razstavljati ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenih ukrepov, ki bi nalagali nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie záležitosti týkajúce sa Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných značiek a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na duševné vlastníctvo) práv. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek dielu Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázaný. Systémový získavanie materiálu z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného formou crawlovania alebo extrakcie dát za účelom vytvorenia alebo kompilácie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo cez Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby. Zverejnenie informácií alebo materiálu na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb spoločnosťou TheSoftware neznamená zrieknutie sa akýchkoľvek práv na takéto informácie a/alebo materiály. Meno a logo spoločnosti TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez príslušného písomného súhlasu vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVU STRÁNKU, SPOLUPRÁCA NA ZNAČKE, NÁRAMIE A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVU STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovne udeleného povolenia od spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvárať hyperlinky na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logotypy, obchodné značky, ochranné známky alebo autorský materiál) na svoju webovú stránku z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané „narámovanie“ webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator („URL“) webovej stránky v komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou na odstránení alebo ukončení akéhokoľvek takého obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete zodpovedný za akékoľvek a všetky s tým spojené škody.

UPRAVLJANJE, IZBRISANJE IN SPREMEMBA

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo katerikoli dokumente, informacije ali drugo vsebino, ki se pojavljajo na spletni strani.

POZNAPOZORILO ZA ŠKODO, KI JO POVZROČIJO PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so taki prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

PRÁVA NA ODÔŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete TheSoftware, každé z ich materských spoločností a pobočiek, ako aj každého ich príslušného člena, členov rady, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupartnerov a/alebo iných partnerov, chrániť pred akýmkoľvek a všetkým nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných právnických poplatkov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a/alebo súdnymi rozhodnutiami, ktoré vyplývajú z či súvisia s: (a) vaším používaním webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo účasťou v akomkoľvek súťaži; (b) váš porušením dohody; a/alebo (c) vaším porušením práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre úžitok TheSoftware, každého ich materskej spoločnosti a/alebo pobočky a každého ich príslušného úradníka, riaditeľa, člena, zamestnanca, agenta, akcionára, licencianta, dodávateľa a/alebo právnika. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo uplatňovať tieto ustanovenia priamo proti vám vlastným menom.

WEBSITEY TRETIH OSEB

Spletna stran lahko zagotavlja povezave in/ali vas napoti na druge spletne strani in/ali vire, vključno z lastniki in upravitelji tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi mesti in/ali viri, tukaj izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za dostopnost takšnih spletnih mest in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitve, izdelke in/ali druge materiale na teh spletnih mestih ali virih, ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izhajajo od tam.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podlieha našim zásadám ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a všetky vaše ostatné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté v súlade s podmienkami našich zásad ochrany súkromia. Pre zobrazenie našich zásad ochrany súkromia kliknite tu.

Kateri koli poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, oskrunil in/ali kako drugače vplival na delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo vztrajno zasledoval vse ukrepe v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju ali subjektu v polnem obsegu, dovoljenem z zakonom in v pravičnosti.