Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Overeenkomst wordt geplaatst op de Website, en u dient de Overeenkomst te raadplegen voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met de naleving van alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18). Als u jonger bent dan achttien (18), heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke inkooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen. DeSoftware staat niet garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de beschrijvingen van dergelijke artikelen. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via Wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u kans maken om de promotionele prijzen te winnen die via elke Wedstrijd worden aangeboden. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige Gegevens voor de Wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om elke Wedstrijdinschrijvingsgegevens af te wijzen waaruit, naar eigen oordeel van TheSoftware, blijkt dat: (i) u in strijd bent met een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de Wedstrijdinschrijvingsgegevens die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor de inschrijvingsgegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in enige vorm of worden opgenomen in een informatie-opvraagsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met het correct functioneren van de website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “INLIJSTEN” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de Website maken, of gedeelten daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het “inlijsten” van de Website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in welke commerciële of niet-commerciële media dan ook zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in met de samenwerking met de Website om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle hiermee verband houdende schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en / of vonnissen whatsoever, gemaakt door een derde partij als gevolg van: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en / of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te handhaven en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links verstrekken naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of -bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Verder keurt TheSoftware niet goed, en is niet verantwoordelijk voor, eventuele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen van derden, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de website te beschadigen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderzijds te hinderen, is een schending van het strafrecht en civiel recht en TheSoftware zal vastberaden alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk individu of entiteit die hierin inbreuk pleegt, tot het uiterste toegestaan door de wet en in de gelijkheid.