Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thỏa thuận này chiếm toàn bộ và chỉ là thỏa thuận giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo hành và/hoặc hiểu biết trước hoặc đương thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian tới thời gian theo quyền tự quyết của mình, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được chứa trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ có sẵn cho những người có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không có quyền sử dụng và/hoặc truy cập trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận hoặc cố gắng nhận một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trình bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của những mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của những mặt hàng đó là chính xác hoặc hoàn chỉnh. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào vì sự không thể của bạn để nhận các sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc vì bất kỳ tranh chấp nào với người bán sản phẩm, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Từng khi, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng, và đồng ý với các Quy tắc Chính thức của Cuộc thi áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành những giải thưởng khuyến mãi được cung cấp thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia Cuộc thi được giới thiệu trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng trước. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào được xác định, theo quyền quyết định duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp là không đầy đủ, gian lận, một bản sao hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định duy nhất của mình.

CẤP GIẤY PHÉP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không có phần nào của trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ học nào. Bạn không thể sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích hoặc chuyển nhượng trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dành quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận. Bạn không thể sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web. Bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra quá tải không hợp lý hoặc quá lớn đối với cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền sử dụng trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ) có liên quan. Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ bởi bạn là nghiêm cấm. Thu thập hệ thống vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức nào khác của cào hoặc trích xuất dữ liệu để tạo hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với thông tin và / hoặc vật liệu đó. Tên và logo TheSoftware, và tất cả các đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản cụ thể của chủ sở hữu là nghiêm cấm.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, he two places and three places and 5 places”:

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further, he two places he two places he two places he two places he two places he two places” the Website and he two places he two places” of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You specifically agree to cooperate with the Website to remove or cease, as applicable, any such content or activity. You hereby acknowledge that you shall be liable for any and all damages associated therewith.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền theo quyết định duy nhất của chúng tôi để chỉnh sửa và / hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên Trang web.

BẢN SAO CHÉP CHO NHỮNG THIỆT HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tại rủi ro của họ. Phần mềm không đảm bảo rằng những tải xuống đó không chứa mã máy tính gây hại bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và sâu máy tính.

Bảo hiểm

Bạn đồng ý bảo vệ và bảo trợ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác hoặc các bên khác liên quan, không gây hại bất kỳ khiếu nại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và/hoặc án phạt nào do bên thứ ba đưa ra do: (a) việc sử dụng trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm hợp đồng; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các quy định trong đoạn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, cổ đông, bên cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này đều có quyền đòi và thi hành các quy định này trực tiếp chống lại bạn trên cơ sở riêng của họ.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web thuộc sở hữu và hoạt động bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba. Do TheSoftware không có kiểm soát đối với những trang web và/hoặc tài nguyên bên thứ ba, bạn tại đây thừa nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của những trang web và/hoặc tài nguyên bên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không chứng nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ những trang web hoặc tài nguyên bên thứ ba, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH VIẾNG THĂM

Việc sử dụng trang web, và tất cả các nhận xét, phản hồi, thông tin, dữ liệu đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi thông qua hoặc liên quan đến trang web, đều phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được cung cấp bởi bạn, theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấn vào Đây.

Mọi nỗ lực của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc làm gì khác gây cản trở hoạt động của trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ kiên quyết theo đuổi mọi biện pháp pháp lý trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào theo phạm vi tối đa cho phép bởi luật pháp và công lý.