Terma

SKOP DAN PEMINDAHAN PERUBAHAN PERJANJIAN

Anda bersetuju kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Anda terhadap Laman Web. Perjanjian ini merupakan perjanjian semata-mata antara anda dan Perisian dengan berkenaan dengan penggunaan anda terhadap laman web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman terdahulu atau secontoh dengan laman web. Kami boleh meminda Perjanjian dari masa ke masa mengikut budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di laman web, dan anda sepatutnya menyemak Perjanjian sebelum menggunakan laman web. Dengan terus menggunakan laman web dan/atau perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuatkuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda sepatutnya sentiasa menyemak halaman ini untuk kemaskini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh atau cuba untuk mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan tertentu dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar Pihak Ketiga yang mengenai barang-barang tersebut. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai barang-barang tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungan dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar, dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan memberikan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang terpakai kepada setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang untuk memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipamerkan di Laman Web, anda harus lengkapkan borang kemasukan yang berkenaan. Anda bersetuju untuk memberi maklumat Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak mana-mana Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan / atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, tiruan atau sebaliknya tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN GRANT

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa pun. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk atau disepadukan ke dalam sebarang sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menyalin, menyewa, menyewa, menjual, mengubah suai, mendekompilasi, membongkar pasang, mengebalikan kejuruteraan atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Perisian mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan secara jelas dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba untuk mengganggu dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberi beban yang tidak wajar atau secara tidak seimbang pada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagang, dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Penyalinan, pengedaran semula, penerbitan atau penjualan oleh anda sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali. Pengutipan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik melalui cara automatik atau sebarang bentuk pengutipan data untuk tujuan mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa izin bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyenaraian maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan menerusi Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak membawa makna pengabaian terhadap sebarang hak terhadap maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, icon, dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagang TheSoftware. Semua tanda dagang lain yang terdapat di Laman Web atau menerusi Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan sebarang tanda dagang tanpa kebenaran bertulis yang diberikan oleh pemilik adalah dilarang sama sekali.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” DAN/ATAU MERUJUK LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran khusus daripada TheSoftware, tiada sesiapa boleh membuat pautan ke Laman Web, atau bahagian-bahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, cap dagang, jenama atau bahan yang dilindungi hak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas sebab apa jua. Selain itu, “framing” Laman Web dan/atau merujuk kepada Penunjuk Lokasi Sumber Standard (“URL”) Laman Web dalam media komersial atau tidak komersial tanpa kebenaran bertulis yang terdahulu dan khusus daripada TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, seperti yang berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN MODIFIKASI

Kami mempunyai hak untuk dengan budi bicara kami menyunting dan/atau menghapuskan mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROPIAN YANG DISEBABKAN OLEH UNDUHAN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko mereka sendiri. Perisian tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTIAN RUGI

Anda bersetuju untuk menggantirugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibubapa, subsidiari dan rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi co-branders dan/atau lain-lain, bebas dari dan terhadap sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk fi guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan/atau penghakiman apa jua, yang dibuat oleh pihak ketiga kerana atau berbangkit dari: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pemecahan hak sesuatu individu dan/atau entiti. Ketentuan ayat ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibubapa, subsidiari dan/atau rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi kuasa, pembekal dan/atau peguam. Setiap individu dan entiti ini akan mempunyai hak untuk menegakkan ketentuan ini secara terus terhadap anda bagi faedah mereka sendiri.

Laman Web Pihak Ketiga

Laman web mungkin menyediakan pautan ke dan atau merujuk anda ke laman web Internet lain dan atau sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web pihak ketiga dan atau sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan atau bahan lain di atau yang tersedia dari laman web pihak ketiga atau sumber, atau atas sebarang kerosakan dan atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan sebarang maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosakkan, merosakkan dan / atau sebaliknya mengganggu operasi Laman Web, adalah suatu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun mengejar sebarang penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang membangkang sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.