Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner de villkor som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och programvaran med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan särskild meddelande till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor som anges i avtalet som är effektiva vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå i juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i tillämpliga köporderblanketter kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörerna, tillverkarna eller distributörerna av sådana föremål. Programvaran företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana föremål är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuell tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret, och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret i sin helhet. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det fastställs, i ensam och exklusiv bedömning av TheSoftware, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) den tävlingsregistreringsdata du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en dublett eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringskriterierna för data, i sin ensam beslutsfattande.

LICENSBEVILJANDE

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Mjukvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller integreras i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra, leasa, sälja, ändra, dekompilera, demontera, reversingiera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Mjukvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, mjukvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som medför en oskälig eller orimligt stor belastning på Mjukvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella (inklusive, men inte begränsat till, immateriella) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller register utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Det offentliggörande av information eller material på webbplatsen, eller genom och genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt all tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som förekommer på webbplatsen eller genom tjänsterna är egendomar för sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det berörda ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware, får ingen länka till webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesbyggande eller upphovsrättsligt material), till sin webbplats eller webbplats av vilken anledning som helst. Vidare är “framing” av webbplatsen och/eller referens till webbplatsens Uniform Resource Locator (“URL”) i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan TheSoftwares förhandsuttryckliga skriftliga tillstånd strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller avbryta, vid tillämplighet, en sådan innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador i samband därmed.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vår enskilda bedömning redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som syns på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Programvaran lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

SKYDDANDE

Du godkänner att skydda och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medmärkesupphovsmän och / eller andra partners, oskadliga mot eventuella och alla krav, kostnader (inklusive skäliga advokatavgifter), skador, kostnader, krav och / eller domar vare sig som helst, gjorda av tredje part på grund av eller som uppstår: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller inträde i en tävling; (b) ditt brott mot avtalet ; och / eller (c) din kränkning av andra individers och / eller enheters rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBSIDOR

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder inte TheSoftware, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

Integritetspolicy/Besökarinformation

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Ett försök av en individ, oavsett om de är en TheSoftware kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, är ett brott mot både kriminell och civil lag och TheSoftware kommer aktivt söka alla tillgängliga lösningar mot varje överträdande individ eller enhet till den grad som är tillåten enligt lag och rättvisa.